Çalıştığımız Sektörler | Güven Arıtma - Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri
+(90) 262 331 0074 | info@guvenaritma.com

Çalıştığımız Sektörler

Gıda ve Hayvancılık Sektörü

Gıda sanayi; Dünya’nın en büyük sanayilerinden biridir. Sebze, meyve, tahıl, et ve diğer hayvansal gıda maddeleri fabrikalarda değişik şekilde işlenmekte, ambalajlanmakta ve piyasaya arz edilmektedir. Bu işlenme proseslerinde yüksek miktarlarda su harcanmakta ve kirlilik yükü yüksek atıksular meydana gelmektedir. Ayrıca son yıllarda hızlı bir şekilde artan gıda üretimine parelel olarak, gıda endüstrisi atıksu miktarında da büyük ölçüde artış görülmüştür. Atıksu arıtımında genellikle organik kirleticilerin uzaklaştırılması için en etkin yöntem olan biyolojik arıtma tercih edilmektedir. Biyolojik Arıtma Yöntemi; herhangi bir kimyasal madde kullanmaksızın atıksu içerisinde yetiştirilecek olan mikroorganizmalar sayesinde, kirliliğe sebebiyet veren maddelerin bertarafına dayanan bir arıtma şeklidir.

Firmamız sektörlerin alt birimlerini inceleyerek atıksu karakterizasyonuna göre en uygun mühendislik çözümlerini sunmakta ve AR-GE çalışmaları da yürütmektedir.


Maden Endüstrisi

Demir ve demir dışı metal cevherleri, kömür üretimi ve nakli, bor cevheri, seramik ve toprak sanayii, çimento, taş kırma, toprak sanayii ve buna benzer sanayi kuruluşların tümünü kapsayan maden sanayiinde, geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalara göre yılda ortalama 120 milyon m3 su çekilmektedir. Bu suyun 100 milyon m3’ü deşarj edilmekte, 20 m3’ü ise arıtılmaktadır. Arıtılan suyun büyük bir kısmı fiziksel ve kimyasal arıtma ile arıtılmaktadır.

Suyun her geçen gün daha önem kazandığı ve ileride bu konuda çok büyük sorunların yaşanacağı bilinmektedir. Firmamız sektörlerin alt birimlerini inceleyerek atıksu karakterizasyonuna göre en uygun mühendislik çözümlerini sunmakta ve AR-GE çalışmaları da yürütmektedir.


Metal Endüstrisi

Metal hazırlama ve işleme, galvanizleme, elektrolitik kaplama, metal renklendirme, çinko kaplama, su verme-sertleştirme, iletken plaka imalatı, akü imalatı, metal taşlama ve zımparalama tesisleri, metal cilalama ve vernikleme tesisleri, laklama-boyama, demir ve demir dışı dökümhane ve metal şekillendirme ve benzerleri sektörleri içerisinde barındıran metal sektörünü yüksek kapasitede hizmet vermektedir.

Metalin kullanım alanı teknolojik gelişmelerin de hızının yüksek olması sonucu artmaktadır. Bu da atık miktarını, hem su hem de katı atık anlamında arttırmaktadır. Kullanılan suyun içeriğinde ağır metallerin fazla olması suyun hem tehlike arz edebilecek nitelikte olmasına yol açmaktadır. Arıtılmadan deşarj edilmesi halinde ekosistemde birçok çalıya ve insanlara zarar verebilmektedir. Arıtma için metal sektöründe çoğunlukla fiziksel ve kimyasal arıtma kullanılmakta, biyolojik arıtma atıksu karakterizasyonu arıtma için uygunsa tercih edilebilmektedir.

Firmamız sektörlerin alt birimlerini inceleyerek atıksu karakterizasyonuna göre en uygun mühendislik çözümlerini sunmakta ve AR-GE çalışmaları da yürütmektedir.


Enerji Sektörü

Elektrik santralleri genellikle kullandığı yakıt türüne ve işletme şekline göre arıtılması gereken atıksu oluşturur. Bunların başında yağlı makine yıkamalarından kaynaklı yağlı ve gresli su , su arıtma sistemlerinden çıkan demir ve sülfat gibi kimyasal içeriğe sahip endüstriyel atıksular ve çalışanların lavabo ve duş gibi ihtiyaçlarından kaynaklı evsel nitelikli atıksular oluştururlar. Tüm bu atıksular karekterizasyon analizinden sonra öncelikle fiziksel daha sonra kimyasal ve biyolojik atıksu arıtma tesislerinde arıtılarak deşarj edilebilir düzeye getirilebilirler.


Geri Dönüşüm Sektörü

Geri dönüşüm sektörü özellikle son yıllarda gelişmekte ve büyümekte olan bir sektör olarak uygulanan işlem/proses gereği atık su üretmektedir. Karakterizasyon analizi yapılan atık suyu fiziksel/kimyasal/biyolojik olarak arıtmak mümkündür. Genellikle evsel atıksu arıtma tesisiyle entegre olarak kurulan sistemlerde yüksek performans elde edilmektedir.


Kağıt Endüstrisi

Kâğıt endüstrisi büyük miktarlarda su ve enerjiye ihtiyaç duyan bir endüstridir. Kâğıt hamuru üretim tesislerinde 15-100 m3/ton gibi bir aralıkta, önemli miktarlarda su tüketimi vardır.

  • Hem aerobik hem de anaerobik arıtma sistemleri, kâğıt endüstrisinde oluşan her türlü atık suyun arıtılmasında elverişli uygulamalardır.
  • Renk giderimi; kimyasal oksidasyon, ozonlama, koagülasyon, biyolojik (mantarlar kullanarak) arıtma yöntemleriyle etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir. Klorlu fenolik bileşikler ve AOX; adsorpsiyon, ozonlama ve membran filtrasyonu ile giderilebilir.
  • İki veya daha fazla fizikokimyasal prosesin birleşimi ile yüksek miktarda toksik madde giderimi gerçekleştirilebilir.


Tekstil Endüstrisi

Tekstil ürünleri imalatı ve buna paralel olarak tekstil endüstrisi atık su miktarı da hızla artmakta ve dünyada endüstriyel kaynaklı kirlenmeye katkı sağlamaktadır.

Tekstilde sanayide kullanılan suyun %24 olduğu ve bunun da yaklaşık %80’nin proses suyu olarak tüketildiği dikkate alınırsa, Tekstil Endüstrisinde IPPC direktifleri doğrultusunda geliştirilecek Tesis İçi Kontrol uygulama ile suyun yeniden kullanımın arttırılması çalışmaları yapılır.

Tekstil terbiye sanayi için, Fenton-benzeri bir reaksiyon ile ileri oksidasyon uygulanabilir bir ön arıtma tekniğidir (atık türüne bağlı olarak, kimyasal değişiklik nedeniyle büyük ölçüde biyolojik olarak parçalanabilir olan ve biyolojik arıtma için uygun olan bu yapı ile KOİ giderimi için %70- %85 KOİ değerine ulaşılabilir).

Halı pigment baskı patı veya lâteks içeren atık su için, ortaya çıkan çamurun çöktürme/ flokülasyon ve yakma işlemleri kimyasal oksidasyon için bir alternatiftir. Ayrıca bir sonraki aerobik arıtma öncesi dolgu likörü ve baskı macunları, azo boyalarının anaerobik olarak arıtılması renk giderimi için etkilidir.

 


İlaç Endüstrisi

İlaç sanayinin atık suları genellikle yüksek oranda ilaç (antibiyotik, kanser ilaçları, hormon preparatları vs.) ve diğer zararlı maddeler (kontrast maddeleri, civa, ağır metaller, çözücü maddeler, radyoaktif maddeler vs.) içerir.

Bu zararlı maddelerden kurtulmak için, UV-oksidasyonu, kimyasal oksidasyon, katalitik oksidasyon gibi kapsamlı yöntemler uygulanır.

Farmasötik üretimin hemen her aşamasında tehlikeli ve tehlikesiz nitelikteki atıklar oluşabilir. Fermantasyon ve doğal ürün ekstraksiyonundan kaynaklanan kalıntı atıkların temelini oluşturur. Sektörden kaynaklanan diğer atıklar ise reaksiyon kalıntıları ve kimyasal sentez proseslerinden kaynaklanan filtratlardır. Bu atıklar solvent içerdiklerinden ötürü tehlikeli atık sınıfına girebilir. İlaç sanayiinde katı atıklar için genel uygulama saha dışında bertaraf veya yakma şeklindedir.


Kimya Endüstrisi

Her uygulamada atık su karakterine bağlı olarak farklılıklar gösteren kimyasal atık su arıtma sistemlerinde, yönetmeliklerde belirtilen deşarj limitlerini sağlayan ve kullanıcılara uygun çözümler sunan projelendirmeler yapılmaktadır.

Paket Atık Su Kimyasal Arıtma Sistemlerimiz kolay taşınma ve monte edilebilme özelliklerinin yanında tam otomatik olarak çalışmaktadırlar.